Privacyverklaring


Persoonlijke informatie

U kunt deze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven.
Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben om met u te kunnen corresponderen, garanderen wij
dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

U deelt bepaalde persoonsgegevens met Merel van Boheemen / Bureau La Bohême, Stelling 18, 1981 LL Velsen Zuid zodat wij
u de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening kunnen bieden. Deze gegevens vertellen iets over u, of deze gegevens
zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. Merel van Boheemen / Bureau La Bohême laat zich voor wat
betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die Merel van Boheemen / Bureau La Bohême verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u
alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen
garanderen.

Wij hebben persoonlijke gegevens nodig om de dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen
van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Merel van Boheemen
/ Bureau La Bohême zelf en volgt hiermee ook de wet- en regelgeving die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.
Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken
en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens

Merel van Boheemen / Bureau La Bohême volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn
opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:

 • Rechtmatig, behoorlijk en transparant
 • Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden
 • Niet meer of langer dan noodzakelijk
 • Juist, actueel en vertrouwelijk
 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:

 • Klantacceptatie;
 • Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening;
 • Om informatie over de dienstverlening te kunnen geven;
 • Communicatie in het kader van de dienstverlening.

Bewaartermijn

Merel van Boheemen / Bureau La Bohême bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening.
Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening
waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Beveiliging

Merel van Boheemen / Bureau La Bohême neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht
mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving
en de huidige stand van de techniek. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Delen

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of
toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of
in te laten zien.

Partners

Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening maken we gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens
met uw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen. Uiteraard heeft Merel van Boheemen / Bureau La Bohême met deze partners afspraken gemaakt hoe deze met uw persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken zijn in verwerkersovereenkomsten vastgelegd.
Om welke en hoeveel partners het gaat is afhankelijk van de dienstverlening die Merel van Boheemen / Bureau La Bohême voor u uitvoert,
maar het gaat om partners in de volgende categorieën:

 • Dienstverleners op het gebied van datacenters en dataopslag en datacommunicatie
 • Dienstverleners op het gebied van accountancy en financiële software zoals online boekhouddiensten en online salarisadministratie
 • Dienstverleners op het gebied van gespecialiseerde fiscale aspecten
 • Dienstverleners op het gebied van notariële aspecten
 • Dienstverleners op het gebied van specifieke tekenbevoegdheden binnen accountancy
 • Dienstverleners op het gebied van financiële adviezen
 • Dienstverleners op het gebied van telefonie en secretariele ondersteuning

Klachten & toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of Merel van Boheemen / Bureau La Bohême de Algemene Verordening Gegevensbescherming  naleeft. Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer zij menen dat zijn of haar rechten
zijn geschonden. De toezichthouder is in dat geval de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Mocht u informatie willen over de persoonsgegevens die Merel van Boheemen / Bureau La Bohême van u verwerkt, dan kunnen we deze
informatie pas verstrekken als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Deze identificatie zal plaatsvinden bij de vestiging van Merel van Boheemen / Bureau La Bohême.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u een aantal wettelijk bepaalde rechten:

 • Recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens;
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen kan of mag Merel van Boheemen / Bureau La Bohême géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat
in strijd is met wet- en regelgeving. Een verzoek tot inzage of correctie kan schriftelijk bij ons worden ingediend via onderstaand adres:

Merel van Boheemen / Bureau La Bohême
Stelling 18
1981 LL Velsen Zuid

U krijgt van ons binnen vier weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar websites van andere partijen. Merel van Boheemen / Bureau La Bohême draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op websites van andere partijen.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op Merel van Boheemen / Bureau La Bohême.

Wijzigingen aan deze verklaring

Merel van Boheemen / Bureau La Bohême behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving
vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.

© Tekst - Merel van Boheemen & © Fotografie - Debby de Jong